CITAT FÖR FRIHETSVÄNNER

EDMUND BURKE

"Det står i statens makt att förhindra mycket ont, men positivt kan den göra mycket liten nytta."

"Och vilket klimat eller vilken mylla har inte erfarenhetsmässigt visat att det frivilliga flödet från samlad välmåga, framvällande av sin egen rika kraft alltid är långt rikare än det som kan kramas ut ur förtryckets torra agnar genom alla världens politiska apparat?"

DAVID FRIEDMAN

"Det direkta användandet av fysiskt våld är en så dålig lösning på problemet med begränsade resurser att den vanligtvis endast används av små barn och stora nationer."

"Om nästan alla är för att föda de hungrande, kan politikern finna det vara i sitt intresse att göra så. Men under de omständigheterna är politikern onödig: någon vänlig skäl kommer i vilket fall att ge hungrande människor ett mål mat. Om den stora majoriteten är mot hungrande människor kommer ändå någon vänlig själ ur minoriteten att föda dem - politikern kommer inte att göra det."

"Om människor som har mer pengar vill donera dem för att göra sjukvården tillgänglig för de fattiga är detta beundransvärt. Om de vill donera de fattigas pengar är det det inte."

FA HAYEK

"Kanske har det faktum att vi sett miljoner människor rösta sig in i ett totalt beroende av en tyrann lärt vår generation att ett fritt val av regering inte nödvändigtvis betyder att friheten värnas."

"Frihet som beviljas endast då man på förhand vet att dess verkningar kommer att bli fördelaktiga är inte frihet."

"Framsteg består i att de få övertygar de många."

"Vi har ingen anledning att tro att beslut fattade av en majoritet präglas av den högre, överindividuella vishet som i viss mening återfinns i resultat frambringade av en spontan samhällsutveckling. I majoritetens beslut är det ingen idé att leta efter en sådan vishet. De måste snarare vara underlägsna de beslut som de intelligentaste medlemmarna av gruppen fattar efter att ha lyssnat till alla synpunkter. De blir resultatet av mindre noggranna funderingar och kommer på det hela taget att representera en kompromiss som inte tillfredsställer någon."

"Hur viktig den oberoende egendomsägaren än är för den ekonomiska ordningen i ett fritt samhälle är hans betydelse kanske ännu större på tänkandets och opinionsbildningens, smakens och trosuppfattningarnas områden. Det finns en allvarlig brist i ett samhälle, där alla intellektuella, moraliska och konstnärliga ledare hör till löntagarklassen, särskilt om de flesta arbetar i statlig tjänst."

"Konkurrens är en upptäcksprocedur, en procedur som ingår i all evolution, och den drev människan till att omedvetet anpassa sig till nya situationer; och genom fortsatt konkurrens, inte genom överenskommelse, ökar vi gradvis vår effektivitet."

"Ekonomins egendomliga uppgift är att klargöra för människor hur litet de i själva verket vet om vad de tror att de kan planera."

"Goda avsikter räcker inte - vi vet alla vilken väg de kantar."

ROBERT A HEINLEIN

"Det krävs inte mycket makt för att kontrollera en man vars hjärna blivit förd bakom ljuset; som motsats kan ingen makt kontrollera en man vars sinne är fritt."

"Krig och depressioner, profeter och regeringar - de är alla av övergående natur. Problemet är att överleva dem."

"Det finns inga farliga vapen, bara farliga människor."

"Gå inte efter tandborsten, klappa inte katten - gör det bara!"

"De flesta människor blir aldrig vuxna. De förväntar sig att pappa ska skaffa dem den vackra månen."

JAMES P. HOGAN

"Den enda skillnaden mellan en skovel jord och obegränsade resurser är kunskap."

WILHELM VON HUMBOLDT

"Vad som inte finns inom människan kommer heller inte in utifrån."

AYN RAND

"Människan kan inte överleva utom med hjälp av sin egen hjärna. Hon kommer obeväpnad till jorden. Hennes hjärna är hennes enda vapen."

"Inget arbete utförs någonsin kollektivt, genom majoritetsbeslut. Alla skapande arbeten utförs under ledning av en enda, personlig tanke."

"Handelns princip är den enda etiska principen för alla mänskliga relationer, personliga och sociala, privata och offentliga, andliga och materiella. Det är rättvisans princip."

"Alla offentliga projekt är mausoléer, inte alltid till formen, men alltid till kostnaden."

SVEN RYDENFELT

"Staten arbetar alltid med våldet som redskap."

WILHELM RÖPKE

"Det skulle vara oändligt mycket vunnet, om man äntligen kunde vänja sig vid att säga: ‘Jag begär, att andra skall betala för mig’, i stället för: ‘Jag begär att staten skall betala för mig.’"

FRIEDRICH VON SCHILLER

"Alla andra ting måste; människan är det väsen som vill."

"Beviset för rättvisa ligger inte i röstmajoriteten."

"Vad är flertalet? Flertal är galenskap, förstånd har alltid funnits blott hos de få."

"Tyrannens makt har ock en gräns. Då den förtryckte mötes av våld och vrånghet överallt och bördan blir outhärdlig sträcker han till sist mot själva himlavalvet upp sin hand och hämtar ned sin rätt, den eviga, som hängt däruppe, oförytterlig, och oförstörbar liksom stjärnorna. Det gamla urtillståndet kommer åter, nu blir det man mot man, det sista skälet, då intet annat mäktar övertyga, är svärdet; vi ha rätt att lyfta det, då våldet hotar, vad vi akta dyrast."

"Jag har ej arm om jag är utan vapen."

ADAM SMITH

"Det är inte av slaktarens, bryggarens eller bagarens godhet som vi förväntar oss vår middag, utan av deras omtanke om sitt eget intresse."

L NEIL SMITH

Det finns ingen "osynlig hand", en olycklig ordvändning: endast miljontals högst synliga fingrar som - för vinning - företar sig vad andra frivilligt är redo att köpslå om.

"Att styra andra människors liv måste vara mycket otrevligt. Det måste ta i anspråk tid och energi som hade kunnat spenderas mera ändamålsenligt och angenämt på tusentals andra sätt. Det är som att avhålla en armbrytartävling där vinnaren får rengöra en septisk tank."

"Liv är egendom, egendom är liv, och båda är omöjliga att särskilja från friheten."

"Det finns ingen ‘naturens balans’. Fråga dinosaurien."

"Det är svårt att underkuva en befolkning som är utrustad för att jaga djur lika stora som en människa."

HD THOREAU

"Den regering är bäst som inte regerar alls."

"Om handel och köpenskap inte vore gjorda av gummi skulle de aldrig lyckas studsa över de hinder som de styrande ständigt ställer i deras väg, och om man skulle döma dessa personer enbart efter resultatet av deras handlingar och inte i viss mån efter deras syften, borde de klassificeras och bestraffas tillsammans med de illasinnade personer som lägger hindrande föremål på järnvägsspåren."

"Jag anser att vi bör vara människor först och främst och undersåtar därnäst. Det är inte lika önskvärt att visa respekt för lagen som för det rätta. Den enda skyldighet som jag har rätt att gå med på är att vid varje tillfälle göra det jag anser rätt."

"Lag har aldrig gjort människor ett smul mer rättrådiga, och till följd av sin respekt för lagen förvandlas även rättskaffens människor dagligen till hantlangare åt orättvisan."

MARIO VARGAS LLOSA

"Ekonomisk frihet är komplementet till politisk frihet och först när de båda liksom sidorna hos ett mynt förenas, kan de verka effektivt."

BERTIL ÖSTERGREN

"Utredningsapparater och offentliga byråkratier fungerar som drivhus där döda idéer kan växa och frodas."

"Om folket skulle besinna att det är folket självt som betalar sina bidrag skulle politiken berövas ett av sina fundament."

"Det är ‘det råa vinstbegäret’ som driver producenter att tillfredsställa konsumenternas önskemål. Egennyttan är grunden för allmännyttan."

"Det är bra att det talas om frihet. Det är ännu bättre att skapa frihet."

"Det talas om att politikerförakt är farligt. Men det farligaste är politikerförgudningen och framför allt politikernas självförgudning."

"Till en ledarskribent tyngsta plikter hör att läsa politiska tal. Det finns väl bara en sak som är värre, nämligen att tvingas åhöra dem."

ORDSPRÅK

"Det är lättare att betala ur annans börs." Ryskt ordspråk

"Förbjuden väg är ofta hårt sliten." Svenskt ordspråk


Tillbaka till Per Ericsons hemsida:


Denna sida har besökts gånger